Phụ kiện đường dây
25 December,2015

Các phụ kiện khác cho thi công hạ trạm, đường dây hạ thế và trụ điện:

coc kep tiep dia ctd ktd                kn cap quadruplex knd            kep mac dien kmd

Cọc kẹp tiếp địa - CTD-KTD    KN cáp quadruplex - KND    Kẹp mắc điện - KMD 

cau chi ca cc                bu long m blm            bu long vr hai dau blvrhd

Cầu chì cá - CC                       Bu lông M - BLM                 Bu lông VR hai đầu - BLVRHD

bu long vrs blvrs               gia li bat fco va la gli             gia chu t bat fco va la gfco

Bu lông VRS - BLVRS       Giá LI bắt FCO và LA - GLI   Giá chữ T bắt FCO và LA - GFCO

gia chum mbt gbt               co de kep ong pvc cdpvc             co de kep tru cdtr

Giá chùm MBT - GMT     Cổ dê kẹp ống PVC - CDPVC      Cổ dê kẹp trụ - CDTR

co de kep tru vuong cdtrv               da va thanh chong cac loai d tc

Cổ dê kẹp trụ vuông - CDTRV   Đà và thanh chống các loại

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và giá thành cạnh tranh nhất.


Sản phẩm khác